Poniżej wzory dokumentów związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Regulamin

Zał. 1 Oświadczenie UP

Zał. 2 Umowa_Kurs_przedsiębiorczosci

Zał. 3 Wniosek o przyznanie finansowanego

Zał. 4 Wzór biznesplanu

Zał. 5 Karta oceny formlano-merytorycznej biznesplanu

Zał. 6 Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. 7_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

Zał. 8_Oświadczenie Uczestnika Projektu o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 9 Oświadczenie o powiązaniach na potrzeby de minimis

Zał. 10 Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 Oświadczenie zgody małżonka UP

Zał. 13 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 14 Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 15 Zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu Poręczyciela

Zał. 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach

Zał. 17 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

30
dotacje na rozpoczęcie działalności
20
staże zawodowe
120
szkoleń zawodowych
180
uczestników projektu