Aktualności

17 czerwca 2016 r.

WYNIKI NABORU 1 A DO PROJEKTU SIŁA KOMPETENCJI

 

Poniżej przedstawiamy listę osób, które spełniły kryteria formalne udziału w projekcie Siła kompetencji.

Numerem identyfikacyjnym jest PESEL osoby.

 

Na początku przyszłego tygodnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

 

Lista uczestników wsparcia w ramach projektu Siła kompetencji

Nr uczestnika

PESEL

Liczba uzyskanych punktów

1/SK_OUT/2016

83100513304

6

2/SK_OUT/2016

87061309464

6

3/SK_OUT/2016

65041912703

6

4/SK_OUT/2016

73122902127

5

5/SK_OUT/2016

75122817267

5

 

 

WYNIKI NABORU 1B DO PROJEKTU SIŁA KOMPETENCJI

 

Poniżej przedstawiamy listę osób, które spełniły kryteria formalne udziału w projekcie Siła kompetencji.

Numerem identyfikacyjnym jest PESEL osoby.

 

Na początku przyszłego tygodnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.

 

Lista uczestników wsparcia w ramach projektu Siła kompetencji

Nr uczestnika

PESEL

Liczba uzyskanych punktów

6/SK_OUT/2016

88033115065

6

7/SK_OUT/2016

53072708374

6

8/SK_OUT/2016

82111505603

6

9/SK_OUT/2016

65042604878

5

10/SK_OUT/2016

63061008541

3

11/SK_OUT/2016

73072503144

5

12/SK_OUT/2016

83011602427

5

 


ROZPOCZYNAMY NABÓR DO PROJEKTU „SIŁA KOMPETENCJI”.

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania dokumentów rekrutacyjnych.

 

W pierwszym naborze  formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w następujących terminach:

Ø  NABÓR 1A: od 16 maja 2016 r. do 30 maja 2016 r. lub do momentu przyjęcia 15 poprawnych pod względem formalnym formularzy zgłoszeniowych  

Ø  NABÓR 1B: od 31 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. lub do momentu przyjęcia 35 poprawnych pod względem formalnym formularzy zgłoszeniowych  

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Biura Projektu lub za pośrednictwem poczty polskiej lub firm kurierskich na adres Biura Projektu z dopiskiem Projekt "Siła kompetencji ".

Dokumnety  rekrutacyjne w zakładce Projekty realizowane


 1.05.2016;

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Siła kompetencji”. Okres realizacji: 01 maj 2016 – 30 kwiecień 2018

 


INFORMACJE O PROJEKCIE:

Okres realizacji: 01 maj 2016 – 30 kwiecień 2018

Celem Projektu jest optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy (do IV.2018 r.) u 135 osób z woj. małopolskiego które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź chcą odejść z rolnictwa.

Do Projektu zakwalifikowanych zostanie 135 osób:

        45 osób zagrożonych zwolnieniami - 45 osób (23 kobiety i 22 mężczyzn)

        75 osób zwolnionych - (40 kobiet i 35 mężczyzn)

        15 rolników (lub członków jego rodziny)

 

 

DLA KOGO?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zgłaszające się do projektu z własnej inicjatywy, zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego (w rozumieniu k.c.) tj.

1) pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,

2) osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

(max. do 6 m cy od dnia przystąpienia do projektu)

3) osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

 

FORMY WSPARCIA:

  1. Poradnictwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania oraz doradztwo zawodowe
  2. Indywidualne sesje z psychologiem oraz warsztaty grupowe psychologiczne
  3. Pośrednictwo pracy - dla wszystkich osób, które nie biorą udziału w ścieżce dotacyjnej oraz osób, które nie otrzymają dotacji przewidziane jest pośrednictwo pracy. Dla rolników ukierunkowane na zatrudnienie poza rolnictwem.
  4. Kursy zawodowe zgodnie z przeprowadzonym Indywidulanym Planem Działania – dla 90 os.
  5. Kurs komputerowy ECDL STANDARD PROFILE
  6. Stypendium szkoleniowe dla 50% uczestników
  7. Płatne stypendia stażowe w wys. do 1850,00 netto (4 m-ce, ok.45 os.)
  8. Dotacje: na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 41 os., na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) w tym dodatkowo:

Ø  Kurs przedsiębiorczości (64 godz.)

Ø  Doradztwo indywidulane dot. opracowania biznesplanu prowadzenia działalności gospodarczej

Ø  Dodatkowe szkolenia dla osób zakładających przedsiębiorstwa społeczne

Ø  Wsparcie pomostowe w formie indywidualnego doradztwa

PROCES REKRUTACJI:

3.Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez poprawne wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (wraz z niezbędnymi załącznikami), stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

·         osobiście do biura Projektu

·         za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu do biura projektu)

·         za pośrednictwem przedsiębiorstw świadczących usługi kurierskie (decyduje data wpływu do biura projektu).

Kandydaci, których dokumenty spełnią kryteria formalne, zostaną zweryfikowani pod kątem spełnienia kryteriów gwarantujących dodatkowe punkty w procesie rekrutacji (określonymi w §3 pkt. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ). O ostatecznym zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie ocena formalna oraz liczba przyznanych punktów w ramach danej edycji rekrutacyjnej. Zostanie sporządzona lista rankingowa – podstawowa i rezerwowa.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną skierowane do doradcy zawodowego, celem opracowania Indywidualnego Planu Działania.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

·         wzmocnienie motywacji do podniesienia/zmiany kwalifikacji zawodowych

·         podniesienie świadomości w zakresie rozwoju zawodowego

·         nabycie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej

·         nabycie praktycznych umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych w ramach nowo nabytych lub podniesionych kwalifikacji zawodowych dzięki uczestnictwu w stażach zawodowych

·         nabycie nowych lub podniesienie kwalifikacji zawodowych

 

 

KONTAKT:

Lider Projektu:

Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o.

ul. Łężce 23, 30-614 Kraków

tel. (12) 423-66-90

www.itk.krakow.pl

www.facebook.com/instytut.turystyki.w.krakowie

Osoby do kontaktu:

Aneta Pater: 605-847-700; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sławomir Kubik: 667-668-434; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Partner Projektu:

Dariusz Pierzak- Szkolenia, Projekty, Doradztwo

Ul. Kornela Ujejskiego 316, 32-400 Myślenice

Osoba do kontaktu:

Dariusz Pierzak: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI

Szanowni Państwo, z radością informujemy, iż od dnia 1 maja 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Siła kompetencji”. Projekt skierowany jest do osób, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, do pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz do osób, które chcą odejść z rolnictwa.

W ramach projektu można uzyskać m.in. WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI w wysokości 23 000 zł.

Jest nam tym bardziej miło, gdyż nasz projekt uzyskał dofinansowanie z pierwszego miejsca na liście rankingowej:
 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-8-4-2--adaptacja-do-zmian---rpmp-08-04-02-ip-02-12-008-15/wybor-projektow-do-dofinansowania/lista%20projekt%C3%B3w%20rekomendowanych%281%29.pdf

01.07.2015;
 
Przedstawiamy najnowszą broszurę oraz film przedstawiający dobre praktyki opracowane w ramach projektu "SIŁA KOMPETENCJI"

film - siła kompetencji
broszura

Projekt "Siła kompetencji" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie.

05.03.2015;

W dniu 11 lutego 2015 roku Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – Katedrą Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska oraz Instytutem Turystyki Uniwersytetu HESSO Valais w Sierre i Spółką REDD S.A w Lozannie miał przyjemność organizować  konferencję praktyczno-naukową pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki w Karpatach”  poświęconą wybranym szwajcarskim innowacjom w turystyce, które mogą znaleźć zastosowanie na obszarze Euroregionu Karpackiego.


Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi projektami.

„Wzrost adaptacyjności mikro małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne ”
www.strategiafirmy.pl/zarzadzanie

„Czas na ekologiczny Hotel”  
www.strategiafirmy.pl/hotel

„Klimatyczne Uzdrowiska”  
www.strategiafirmy.pl/uzdrowiska

Instytut Turystyki w Krakowie sp. z o.o. pragnie poinformować, iż już od stycznia 2014 rozpoczyna realizację projektu "Nowe Horyzonty - szkolenia komputerowe dla osób 50+". Projekt jest skierowany do osób z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych na terenie miast (do 50 tyś. mieszkańców) i obszarów wiejskich województwa małopolskiego.

Każdy uczestnik zostanie objęty 80 - godzinnym wsparciem w zakresie przygotowującym do egzaminu ECDL Start. Szkolenia są w pełni dofinansowane ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia i egzaminu ECDL.


W ramach szkoleń proponujemy następujące moduły

Wykaz modułów

- Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

- Przetwarzanie tekstów

- Arkusze kalkulacyjne

- Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają

- bezpłatne szkolenie z podstaw obsługi komputera

- szkolenia w wybranych ośrodkach województwa małopolskiego

- materiały szkoleniowe

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- możliwość uzyskania certyfikatu ECDL Start

KONTAKT:

698 070 540
12 423 66 90
Michał Romek

więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie szkolenia ECDL 50 + małopolska