Bon  stażowy –  polega  na  samodzielnym  wyszukaniu  przez uczestnika  projektu  miejsca odbywania 6-miesięcznego stażu u wskazanego przez siebie pracodawcy. Warunkiem przyznania  bonu  na  realizację   stażu   jest   zobowiązanie  pracodawcy  do   zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu przez okres następnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego kwalifikowane są następujące koszty (elementy składowe):

a) Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu do wysokości 605,40 zł wypłacane uczestnikowi projektu w miesięcznych transzach łącznie ze stypendium.

Wydatek dotyczący kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego powinien być ponoszony zgodnie z art. 66l. ust. 6 Ustawy o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  obowiązującym  w  dniu  przyznania świadczenia. Beneficjent winien dokonywać wypłaty kosztów na podstawie wniosku uczestnika projektu. Osoba zwracająca się z wnioskiem o bon stażowy powinna określić czy w związku z realizacją bonu stażowego będzie ponosić wydatki związane z dojazdem poprzez założenie oświadczenia o zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca odbywania stażu w  ramach  bonu  stażowego   zawierającego  informacje  na  temat  środku  transportu oraz wysokości kwoty jaka będzie ponoszona na dojazd. Na podstawie ww. oświadczenia beneficjent  powinien  dokonywać  wypłaty  ryczałtu  za  dojazd  w  miesięcznych  ratach. W przypadku, gdy koszt dojazdu w ramach bonu stażowego wskazany przez uczestnika projektu w przedstawionym oświadczeniu jest niższy od kwoty wskazanej w ww. ustawie oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy beneficjent powinien dokonywać wypłaty ryczałtu w wysokości wskazanej przez uczestnika projektu. Natomiast w sytuacji gdy koszt przejazdu wskazany przez uczestnika projektu jest wyższy od kwoty wskazanej w ustawie, beneficjent może dokonać wypłaty ryczałtu max. do wysokości kwoty wskazanej w ww. ustawie.

b) Koszty badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania oraz pozostałe koszty wskazane w rozdziale dot. organizacji staży.

Pracodawcy, który wywiąże się z deklaracji zatrudnienia i zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy przysługuje premia w wysokości 1 513,50 zł zgodnej z poziomem kosztów zdefiniowanym w art. 66l. ust. 6 pkt. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującym w dniu przyznania świadczenia.

  • Premia dla pracodawcy stanowi pomoc de minimis.
  • Termin ważności bonu stażowego kończy się nie później niż 6 miesięcy przed końcową datą realizacji projektu, tak, aby możliwa była weryfikacja, czy pracodawca zatrudnił uczestnika projektu przez następne 6 miesięcy od zakończenia przez niego stażu i wypłaty premii dla pracodawcy.
  • Do stażu odbywanego w ramach bonu stażowego stosuje się odpowiednio pozostałe przepisy określone w rozdziale dot. organizacji stażu (rozdz. 7 Staż) za wyjątkiem pkt. 3, pkt. 9 oraz pkt.12 lit. a), b), d) oraz e).

 

WZÓR_Deklaracja przyjęcia na staż i gwarancja zatrudnienia (wypełnia stażodawca)

1_WZÓR_Wniosek_bon stażowy wypełnia Uczestnik

WZÓR_Bon stażowy

4_WZÓR_Wniosek o wypłacenie premii w ramach bonu stażowego ZPWP

WZÓR_Umowa o zorganizowanie stażu TRÓJSTRONNA_BON STAŻOWY_POWER

Zał. 8_Wzór formularza_zakres_informacji_pomoc_de_minimis

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj-300x142
UE-efs-300x168

Z POWER-em w przyszłość !

210
Liczba uczestników projektu
66
Liczba osób, która uzyska kwalifikacje
89
Liczba osób, która uzyska kompetencje
190
Liczba staży zawodowych