Okres realizacji: 01.07.2016 – 31.10.2017 r.

Obszar realizacji: woj. śląskie

Dla kogo: osoby w wieku 18-24 lata zamieszkałe na terenie woj. śląskiego należące do młodzieży NEET, czyli spełniające łącznie 3 warunki: nie pracują (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); uczestnikami projektu MOGĄ BYĆ studenci zaoczni

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.06.2016 – 28.02.2017 r.

Liczba miejsc w projekcie: 54 osoby, w tym: 32 kobiety, 22 mężczyzn, 9 osób bezrobotnych (w tym 4 osoby długotrwale bezrobotne), 45 osób biernych zawodowo, 30 osób z niskimi kwalifikacjami, 3 osoby niepełnosprawne

Formy wsparcia: 3-miesięczne staże zawodowe (stypendia stażowe w wys. do 1.750,00 zł brutto/miesiąc), szkolenia zawodowe (np. Recepcjonista/tka, Animator/ka czasu wolnego, Manager/ka turystyki), szkolenia językowe angielski/niemiecki, szkolenia komputerowe ECDL Base, stypendia szkoleniowe, poradnictwo zawodowe, treningi motywacyjne i wizerunkowe, pośrednictwo pracy, mentoring

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: uzyskanie pracy lub podjęcie kształcenia przez mieszkańców Śląska w wieku 18-24 lata, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się

Kontakt:
Beata Pokrywka: 531-060-533 I b.pokrywka@itk.krakow.pl

Biuro projektu:
ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, III piętro
dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00

Finansowanie:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 779 736,11 zł
Wysokość wkładu budżetu państwa: 91 733,66 zł
Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 45 866,83 zł

Do pobrania:
1-formularz-zgloszeniowy
2-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
3-deklaracja
4-regulamin-projektu
5-umowa

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj
UE-efs

W ramach projektu „Profesjonaliści w branży turystycznej” oferujemy

27
staży
54
miejsc na szkolenia zawodowe
27
miejsc na szkolenia komputerowe
27
miejsc na szkolenia językowe