Okres realizacji: 17.10 2016 do 30.09.2019.
Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: limanowski,nowosądecki, miasta N.Sącz, nowotarski i suski

Dla kogo: Grupę docelową stanowi 450 osób (252 kobiet i 198mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, – osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; -osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi – osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

Formy wsparcia:

IPD jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników i jest punktem wyjścia do określenia ścieżki wsparcia.

Główne rodzaje wsparcia: – identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika – poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe – wsparcie motywacyjne,psychologiczne -trening kompetencji i umiejętności społecznych -szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do uzyskania,uzupełnienia,zmiany kwalifikacji -staże/praktyki zawodowe/subsydiowane zatrudnienie -pośrednictwo pracy – praca trenera zatrudnienia wspieranego Każdy uczestnik po opracowaniu IPD określi wraz z doradcą własną ścieżkę wsparcia,która doprowadzi go do osiągnięcia celu.

Zaproponowane w projekcie formy wsparcia wymienione powyżej są kompilacją dośw. przy realizacji projektów dla podobnych grup. W budżecie przewidziano również pulę środków umożliwiających zastosowanie narzędzi aktywizacji,które będą niezbędne dla BO do osiągnięcia celu określonego w IPD (np. terapie rodzinne,mediacje,usługi opiekuna usamodzielniania,pomoc prawna)

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Celem projektu jest wzrost integracji oraz aktywności zawodowej i społ.na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.,z terenu powiatów: limanowskiego,nowosądeckiego,miasta N.Sącz,,nowotarskiego i suskiego do IX.2019 r.
Kontakt:

Biuro projektu: ul. Łężce 23, 30-614 Kraków 12 423 66 90

 

 

Zdobądź własny Szczyt

450
liczba osób
405
liczba szkoleń zawodowych
225
liczba miejsc stażowych
405
liczba osób które uzyskały kwalifikacje językowe i komputerowe