Okres realizacji: 03.04.2017 – 30.06.2018 r.

Obszar realizacji: woj. śląskie

Dla kogo: osoby w wieku 18-29 lat zamieszkałe na terenie woj. śląskiego należące do młodzieży NEET, czyli spełniające łącznie 3 warunki: nie pracują (tj. jest bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); uczestnikami projektu MOGĄ BYĆ studenci zaoczni

Przyjmowanie zgłoszeń: 03.04.2017 – 30.11.2017 r. lub do wyczerpania miejsc

Liczba miejsc w projekcie: 100 osób, w tym: 60 kobiet, 40 mężczyzn, 7 osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, 82 osoby bierne zawodowo, 6 osób z niepełnosprawnościami

Formy wsparcia: 3-miesięczne staże zawodowe (stypendia stażowe w wys. 1.400,00 zł/miesiąc “na rękę”), szkolenia dopasowane indywidualnie do Uczestników (w tym: językowe, zawodowe, komputerowe itd.), stypendia szkoleniowe, warsztaty, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologa i coach’a

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel projektu: Osiągniecie przez 100 niepracujących os. z kategorii NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy mieszkańców woj. śląskiego, między 18 a 29 r.ż. statusu pracujących lub kształcących się poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w okresie od 03.04.2017 do 30.06.2018 r.

Kontakt:
Beata Pokrywka: 531-060-533 I b.pokrywka@itk.krakow.pl

Biuro projektu:
ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, III piętro
dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00

Finansowanie:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1 499 421,10 zł
Wysokość wkładu budżetu państwa: 190 718,96 zł
Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 88 954,74 zł

Do pobrania:
1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2. OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
3. HARMONOGRAM

 

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj
UE-efs

W ramach projektu „Zaplanuj swoja przyszłość!” oferujemy

100
miejsc w projekcie
100
miejsc na szkolenia
100
miejsc stażowych
1400
zł "na rękę" miesięcznie stypendium stażowego