Celem głównym projektu jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Turystycznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016- 30.06.2023 poprzez identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych na rynku pracy w sektorze turystyki.

Rekomendowane będą rozwiązania lub zmiany legislacyjne w obszarze edukacji i jej
dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach).

Sektorowa Rada współpracować będzie w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określi obszary badawcze odnoszące się do kompetencji w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz będzie zlecała ww. badania.

Sektorowa Rada będzie identyfikowała potrzeby tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji, przekazywała informacje nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora turystyki w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze turystyki.

Finansowanie:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej:
Wysokość wkładu budżetu państwa:

Kontakt:

Biuro projektu:

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj
UE-efs

Sektorowa Rada ds. Turystyki

20
ilość członków Rady
20
ilość konferencji tematycznych
30
ilość badań naukowych
20
ilość ekpertyz