Bardzo miło nam poinformować że związku z zakończeniem procesu oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16, Działanie 2.12 PO WER 2014-2020 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, wniosek Instytutu Turystyki w Krakowie pn. Sektorowa Rada ds. Turytsyki wraz z Liderem Projektu Związkiem Pracodawców Turystyki Lewiatan oraz Partnerem Projektu Szkołą Główną Handlową w Warszawie uzyskał dofinansowanie i będzie realizowany.

okres realizacji projektu:  01.10.2016- 30.06.2023

lista rankingowa

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj
UE-efs

Sektorowa Rada ds. Turystyki

20
ilość członków Rady
20
ilość konferencji tematycznych
30
ilość badań naukowych
20
ilość ekpertyz