logo kolor

 

CZAS NA ZMIANĘ – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia – EDYCJA 2

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: 300 osób zamieszkujących woj. małopolskie (168 kobiet i 132 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy(bezrobotnych i biernych zawodowo),należących do następujących grup (zgodnie z definicjami w SzOOP):

– osób powyżej 50 r.życia,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób o niskich kwalifikacjach,

– kobiet

-bezrobotnych mężczyzn(w wieku 30-49 l.)–max.20% osób bezrobotnych w projekcie.Grupa ta może korzystać z form wsparcia z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej(poza EFS).

Dodatkowo będą to osoby zamieszkałe(zgodnie z KC) na terenie woj. małopolskiego; przy czym powyżej 50%(ale mniej niż 100%) stanowią mieszkańcy powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. Małopolskiego (aktualnie 16 powiatów wskazanych w Zał. nr 13 do regulaminu konkursu).

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych: 01.03.2021 r. – 30.09.2022 r.

Liczba miejsc w Projekcie: 300 osób.

Formy wsparcia: dobierane indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu na podstawie wspólnych ustaleń z Doradcą w zakresie opracowywania Indywidualnego Planu Działania (dla każdego obligatoryjne są dwie spośród wymienionych form wsparcia): pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, wsparcie motywacyjne psychologiczne, coaching indywidualny, wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego, kursy/szkolenia zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe, zwrot kosztów za opiekę nad osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne oraz kursy/szkolenia.

Udział w projekcie: bezpłatny

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min.80% spośród 300 osób z grupy docelowej(168 kobiet i 132 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat) z obszaru woj. Małopolskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min.45% do 60% osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie(dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika) w okresie do XII 2022r.

Kontakt:

Rekrutacja do projektu: 570 400 733

Biuro projektu: (12) 423 66 90, e-mail: cnz2@itk.krakow.pl

ul. Zamknięta 10/2 piętro, lokal 13, 30-554 Kraków

Przy wejściu znajdą Państwo podjazd dla wózków i miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami od ulicy ul. Zamkniętej. Drzwi do budynku są automatyczne, winda jest duża i dostosowana do potrzeb osób słabo lub niewidzących (przyciski na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz powiadomieniami głosowymi), korytarze w budynku są szerokie, co umożliwi swobodne poruszanie się o kulach czy na wózku inwalidzkim. Na każdym piętrze znajduje się toaleta.

buro projektu miejsce            dav

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

 

Finansowanie:

Budżet projektu:  4 497 045,58 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej:  3,822,488.74 PLN

Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 224 900,00 PLN

 

Do pobrania:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EDYTOWALNY

2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

3. OŚWIADCZENIE O NIEUCZESTNICZENIU W INNYM PROJEKCIE

4. REGULAMIN PROJEKTU

5. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU

7. WYPOWIEDZENIE UMOWY

8. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ZUS

 

300
Liczba uczestników projektu
25
Liczba osób, która uzyska kwalifikacje
95
Liczba osób, która uzyska kompetencje
200
Liczba staży zawodowych