logo kolor

 

CZAS NA ZMIANĘ – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Okres realizacji: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: 120 osób zamieszkujących woj. małopolskie (68 kobiet i 52 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osób powyżej 50 roku życia,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie),
– kobiet,
– bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie należący do wyżej wymienionych grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza – nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych uczestników projektu).

Przyjmowanie zgłoszeń: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r.

Liczba miejsc w Projekcie: 120 osób, a dokładniej: 102 osoby bezrobotne (w tym 25 osób długotrwale bezrobotnych), 18 osób biernych zawodowo, 34 osoby powyżej 50 roku życia, 99 osób z niskimi kwalifikacjami, 8 osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia: dobierane indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu na podstawie wspólnych ustaleń z Doradcą w zakresie opracowywania Indywidualnego Planu Działania (dla każdego obligatoryjne są dwie spośród wymienionych form wsparcia): pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe, wsparcie motywacyjne psychologiczne, coaching indywidualny, wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego, kursy/szkolenia zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe, doradztwo w zakresie opieki nad osobą zależną, zwrot kosztów za opiekę nad osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne oraz kursy/szkolenia.

Udział w projekcie: bezpłatny

Cel Projektu: podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min. 80% spośród 120 osób z grupy docelowej Projektu (68 kobiet i 52 mężczyzn) z obszaru woj. małopolskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 30-56% osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie (dopasowanych indywidualnie do każdego Uczestnika/Uczestniczki) w okresie do końca maja 2020 roku.

Kontakt:
Magdalena Antosz: 570-400-759 I m.antosz@itk.krakow.pl
Beata Pokrywka: 531-060-533 I b.pokrywka@itk.krakow.pl

Biuro projektu:
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

Finansowanie:
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1 504 690,12 zł
Wysokość wkładu budżetu państwa: 177 021,56 zł
Wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy: 88 512,00 zł

Do pobrania:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

3. DEKLARACJA

4. REGULAMIN PROJEKTU – AKTUALIZACJA

5. UMOWA

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW DZIECKA DO 7 ROKU ŻYCIA

120
Liczba uczestników projektu
25
Liczba osób, która uzyska kwalifikacje
95
Liczba osób, która uzyska kompetencje
60
Liczba staży zawodowych