Bon zatrudnieniowy – polega na samodzielnym znalezieniu przez uczestnika projektu zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi i osobistymi predyspozycjami. Bon stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia uczestnika projektu.

Bon na zatrudnienie jest formą wsparcia realizowaną zgodnie ze Standardem, o którym mowa w art. 66 m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach bonu zatrudnieniowego Beneficjent refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i  składek  na  ubezpieczenia   społeczne,  przez   okres  12  miesięcy,   w  wysokości   zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Podstawowe informacje:

1)  Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia uczestnika projektu przez okres 18 miesięcy;

 

2)  Realizacja   bonu   zatrudnieniowego   następuje   na   podstawie   umowy   zawieranej   przez Beneficjenta z pracodawcą;

3)  Pracodawca  jest  obowiązany  do  dalszego  zatrudniania  uczestnika  projektu  przez  okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji;

4)  W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania uczestnik projektu przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

a) kwotę otrzymanej refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

b) kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie, o którym mowa w pkt. 3)

5)  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego uczestnika projektu, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 y Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego uczestnika projektu pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

6)  Refundacja   stanowi   pomoc   udzielaną   zgodnie   z   warunkami   dopuszczalności   pomocy de minimis.

Termin  ważności   bonu   na   zatrudnienie   –   dla   umożliwienia   weryfikacji   obowiązkowego 6-miesięcznego okresu zatrudnienia po zakończeniu refundacji udzielnie bonu powinno nastąpić nie później niż na 19 miesięcy przed dniem zakończenia projektu.

logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj-300x142
UE-efs-300x168

Z POWER-em w przyszłość !

210
Liczba uczestników projektu
66
Liczba osób, która uzyska kwalifikacje
89
Liczba osób, która uzyska kompetencje
190
Liczba staży zawodowych